Code of Conduct For Investor Relations Officers

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (Code of Conduct For Investor Relations)

บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการของพื้นฐานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รักษาข้อมูลภายใน ตลอดจน การปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตลอดมา อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล

 1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยให้แก่กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง
 2. ห้ามให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นการประมาณการ หรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 3. กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.irpc.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรักษาข้อมูลภายใน

 1. การงดเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่รับนัดต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (silent period)
 2. การรักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
 3. งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
 4. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลภายในให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 1. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Analyst meeting ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบโดยเท่าเทียมกัน
 2. จัดช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือสอบถามข้อสงสัยอย่าง เท่าเทียมกัน ผ่านทางอีเมล ir@irpc.co.th หรือ โทร 02-765-7380 เพื่อไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 3. ระมัดระวังการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยหากจำเป็นต้อง มีการชี้แจง ต้องชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบ
 2. ไม่เลือกปฏิบัติและไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ อันอาจเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น
 3. ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด
logo
© Copyright 2020 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.