สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของไออาร์พีซีที่สามารถยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายพลังงานและปิโตรเคมีได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า และมีความทันสมัยในทุกมิติ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 และได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตไปตามทิศทางและแผนที่วางไว้ได้สำเร็จ และบรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่สามารถยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสายพลังงานและปิโตรเคมีได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง โดยบริษัทฯ มี EBITDA 18,344 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรอีกทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและมีความทันสมัยในทุกมิติทั้งการพัฒนาบุคลากร การผลิตนวัตกรรม โครงการลงทุนใหม่ การจัดการด้านการเงิน การเป็นองค์กรดิจิทัลชั้นนำและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Ps (People Planet และ Prosperity) ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ การเตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร􀃨ษัทฯ และกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากความสำเร็จในทางธุรกิจแล้ว ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไออาร์พีซียังได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศในสาขาต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ไออาร์พีซีได้ก้าวขึ้น เป็นผู้นำของโลกในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing ของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) และรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกไว้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2019 ในระดับ Gold Class และเป็น Industry Mover คือเป็นบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วมากที่สุด การจัดอันดับดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นของท่านผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการต่อต้านคอร์รัปชันแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของไออาร์พีซีที่เป็นองค์กรที่ยั่งยืนชั้นนำในระดับโลก

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับฝ่ายบริหารจนลุล่วง กำกับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างโมเดลใหม่ในธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯถูกกำหนดไว้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบครบทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สถาบันการเงิน ชุมชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ ตลอดจนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปี 2561 นี้ และในเดือนมกราคม 2562 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้ครบวาระการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหาและมีมติแต่งตั้ง คุณนพดล ปิ่นสุภา เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจากศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งด้านธุรกิจ สุขภาพองค์กร เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาเป็นประโยชน์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของประเทศด้วย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานกรรมการบริษัท

logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)