ข้อมูลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เริ่มลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 40 เดือนก่อนวันเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eligible Green Projects) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนทางธุรกิจ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ โดยการลงทุนดังกล่าวรวมถึงการใช้จ่ายเพื่อพัฒนา ติดตั้ง ดำเนินการ และเชื่อมต่อโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการลงทุน การชาระคืนเงินกู้ยืม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) โรงไฟฟ้าพลังน้าที่มีขนาดมากกว่า 25MW (Hydropower Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Generation of Nuclear Power) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Plant) และโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ (Waste to energy power plants) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal power plant) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 100g CO2 / kWh การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และการใช้แรงงานบังคับ (Forced Labor)

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ จะอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (GBS) ที่จัดทาโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และมาตรฐาน Green Bond Principles (GBP) ที่จัดทาโดย International Capital Market Association (ICMA)

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ
ร่างหนังสือชี้ชวน
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)