การประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 4 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน / รายงานความยั่งยืน / รายงานบูรณาการ ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)