การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 4 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)