ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1H64
หน่วย: % 105,246 ล้านบาท

EBITDA

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1H64
หน่วย: % 17,678 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1H64
หน่วย: % 10,155 ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2560 2561 2562 2563 1H64
ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 47,583 46,629 43,647 43,371 61,483
สินทรัพย์รวม 184,544 182,446 177,850 173,491 186,789
หนี้สินหมุนเวียน 49,353 48,896 45,707 44,059 41,109
หนี้สินรวม 96,894 95,066 94,448 97,825 102,126
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,650 87,380 83,402 75,666 84,663
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย 9.54% 6.54% 2.48% 2.69% 15.29%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 5.30% 2.76% (0.49%) (3.53%) 8.78%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.36% 4.22% (0.65%) (3.50%) 11.27%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 13.48% 8.85% (1.38%) (7.75%) 25.39%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 0.95 0.95 0.98 1.50
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.63 0.67 0.71 0.61
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)