ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2563
หน่วย: % 43,617 ล้านบาท

EBITDA

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2563
หน่วย: % (6,436) ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2563
หน่วย: % (8,905) ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 1Q2563
ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 39,848 47,583 46,629 43,647 44,954
สินทรัพย์รวม 172,378 184,544 182,446 177,850 180,839
หนี้สินหมุนเวียน 52,429 49,353 48,896 45,707 58,656
หนี้สินรวม 91,373 96,894 95,066 94,448 107,832
ส่วนของผู้ถือหุ้น 81,005 87,650 87,380 83,402 73,008
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย 9.42% 9.54% 6.54% 2.48% (13.16%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 5.25% 5.30% 2.76% (0.49%) (18.21%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.79% 6.36% 4.22% (0.65%) (19.86%)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 12.41% 13.48% 8.85% (1.38%) (45.63%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.76 0.96 0.95 0.95 0.77
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.65 0.63 0.67 0.74
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)