ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 76,608 ล้านบาท

EBITDA

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 6,600 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจ 1Q65
หน่วย: % 1,501 ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 1Q65
ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 46,629 43,647 43,371 67,102 83,512
สินทรัพย์รวม 182,446 177,850 173,491 190,492 206,665
หนี้สินหมุนเวียน 48,896 45,707 44,059 47,543 62,584
หนี้สินรวม 95,066 94,448 97,825 102,780 117,409
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,380 83,402 75,666 87,712 89,256
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย 6.54% 2.48% 2.69% 10.57% 8.31%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 2.76% (0.49%) (3.53%) 5.69% 1.89%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.22% (0.65%) (3.50%) 7.97% 3.02%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 8.85% (1.38%) (7.75%) 17.79% 6.80%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.95 0.95 0.98 1.41 1.33
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.67 0.70

0.57

0.50
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)