ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) ช่วงผลประกอบการ
22/02/2565 22/04/2565 เงินปันผล 0.14 01/07/2564 - 31/12/2564
07/09/2564 23/09/2564 เงินปันผลระหว่างกาล 0.08 01/01/2564 - 30/06/2564
23/02/2564 20/04/2564 เงินปันผล 0.06 01/01/2563 - 31/12/2563
26/02/2563 24/04/2563 เงินปันผล 0.10 01/01/2562 - 31/12/2562
26/02/2562 19/04/2562 เงินปันผล 0.09 01/07/2561 - 31/12/2561
04/09/2561 19/09/2561 เงินปันผล 0.10 01/01/2561 - 30/06/2561
26/02/2561 19/04/2561 เงินปันผล 0.29 01/01/2560 - 31/12/2560
27/02/2560 21/04/2560 เงินปันผล 0.23 01/01/2559 - 31/12/2559
18/02/2559 22/04/2559 เงินปันผล 0.22 01/01/2558 - 31/12/2558
23/02/2558 30/04/2558 เงินปันผล 0.08 01/01/2557 - 31/12/2557
03/03/2557 09/05/2557 เงินปันผล 0.10 01/01/2556 - 31/12/2556
01/03/2556 03/05/2556 เงินปันผล 0.08 01/01/2555 - 31/12/2555
27/02/2555 04/05/2555 เงินปันผล 0.04 01/07/2554 - 31/12/2554
14/09/2554 30/09/2554 เงินปันผล 0.08 01/01/2554 - 30/06/2554
18/04/2554 04/05/2554 เงินปันผล 0.10 01/07/2553 - 31/12/2553
02/09/2553 17/09/2553 เงินปันผล 0.08 01/01/2553 - 30/06/2553
19/04/2553 06/05/2553 เงินปันผล 0.10 01/07/2552 - 31/12/2552
03/09/2552 21/09/2552 เงินปันผล 0.08 01/01/2552 - 30/06/2552
17/04/2552 07/05/2552 เงินปันผล 0.08 01/07/2551 - 31/12/2551
03/09/2551 15/09/2551 เงินปันผล 0.10 01/01/2551 - 30/06/2551
14/03/2551 30/04/2551 เงินปันผล 0.20 01/07/2550 - 31/12/2550
31/08/2550 20/09/2550 เงินปันผล 0.10 01/01/2550 - 30/06/2550
25/04/2550 18/05/2550 เงินปันผล 0.12 01/01/2549 - 31/12/2549
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)