ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
21-08-2563 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2563 Opportunity Day

เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
14-08-2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 Analyst Briefing

เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคาร Enco B

เพิ่มในปฏิทิน
10-08-2563 ประกาศงบการเงินสำหรับ ไตรมาส 2 ปี 2563 Other เพิ่มในปฏิทิน
03-08-2563 Silent Period (ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563) Other เพิ่มในปฏิทิน
03-07-2563 ประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 AGM

เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เพิ่มในปฏิทิน
29-05-2563 วันปิดสมุดทะเบียน XM -
วันที่ประชุม
03 กรกฎาคม 2563 09:30
วาระการประชุม
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
ประเภทของการประชุม
ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม
ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบี และอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090
เพิ่มในปฏิทิน
29-05-2563 Thailand Corporate Day 2020 BY Daiwa Capital Markets & Thanachart Securities Other เพิ่มในปฏิทิน
20-05-2563 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2563 Opportunity Day

เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
19-05-2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 Analyst Briefing

เวลา 13:30 - 16:00 น. ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคาร Enco B

เพิ่มในปฏิทิน
07-05-2563 ประกาศงบการเงินสำหรับ ไตรมาส 1 ปี 2563 Other เพิ่มในปฏิทิน
30-04-2563 Silent Period Other เพิ่มในปฏิทิน
21-02-2563 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2562 Opportunity Day

เวลา 10:10 - 11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มในปฏิทิน
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)