คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ 1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของไออาร์พีซีเป็นอย่างไร

คำตอบ : ไออาร์พีซีเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรที่มีทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีกำลังการกลั่น 215,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของกำลังการกลั่นทั้งหมดภายในประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิต ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึก คลังเก็บน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ธุรกิจของไออาร์พีซีและบริษัทย่อยแบ่งออกได้ดังนี้

 1. ธุรกิจปิโตรเลียม :ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ประกอบด้วย
  • น้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
  • น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเกรดต่างๆ
  • แนฟทา ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดเบา ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานปิโตรเคมี
  • ลองเรสซิดิว หรือ ATB ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนัก ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
  • ยางมะตอย ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนักที่สุดที่ได้จากกระบวนการกลั่น ใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน
 2. ธุรกิจปิโตรเคมี :ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทฯ ประกอบด้วย
  • โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานปิโตรเคมีภายในของบริษัทฯ โดยจำหน่ายภายนอกบางส่วน
  • อะโรเมติกส์ ประกอบด้วย เบนซีน โทลูอีน และไซลีน โดยเบนซีนใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นกลางของบริษัทฯ ส่วนโทลูอีนและไซลีน บริษัทฯ จำหน่ายให้บริษัทภายนอก
  • โพลีเมอร์ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกชนิด HDPE, PP, ABS/SAN, PS, EPS เพื่อจำหน่ายให้โรงงานผลิตพลาสติกสำเร็จรูปต่างๆ
  • โพลีออล ประกอบด้วย โพลีเอสเทอร์ และโพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ซึ่งนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ พื้นรองเท้า และโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เป็นต้น
 3. ธุรกิจท่าเรือ :ท่าเรือไออาร์พีซีตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ จังหวัดระยอง โดยให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการลูกค้าในการเทียบท่า เช่น เรือลากจูง บริการนำร่อง เรือบริการ เครื่องชั่ง ลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ โกดังเก็บสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
 4. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน :เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นดินเปล่า ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน ประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี โดยเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คำตอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

 1. ใช้ราคาปิด ณ สิ้นงวด

คำตอบ : กลยุทธ์ GDP ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงเทียบเคียงกับบริษัทระดับโลกประกอบด้วย

G - Power of Growth ขยายขอบเขตการลงทุนผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันด้วยนวัตกรรม
D - Power of Digital ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการทุกส่วนงานให้ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ของยุคดิจิทัล
P - Power of People เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ และการปลูกฝังค่านิยมที่สอดรับกับการเติบโตของขององค์กรให้กับพนักงาน

คำตอบ : Everest Forever (E4E) เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Everest ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรส่วนเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร สร้างความแข็งแกร่ง ของสุขภาพองค์กร (Organization Health)รักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต (Operations Area)ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Supply Chain) ด้านการตลาดและการขาย(Commercial Area) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Area) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Area) และภาพรวมองค์กร (Corporate Area)

คำตอบ : Pim-L ผลิตภัณฑ์อะเซทีลีนแบล็ค (Acetylene Black) เกรดพิเศษที่ไออาร์พีซี พัฒนาร่วมกันกับ สวทช (NSTDA) สำหรับการใช้เป็น Carbon Conductive Additive ในงานแบตเตอรี่ลิเทียมไออนโดยเฉพาะ

คำตอบ : Natural Color Compound เม็ดพลาสติกผสมสีสกัดจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากผักโขม (Spinach) สี น้ำตาลจากคาราเมล (Caramel) สีเหลืองจากขมิ้นเป็นต้น สามารถลดปัญหาเรื่องสารพิษและสารโลหะ หนักตกค้าง ให้สีสันในแบบธรรมชาติ หรือ Natural Look และสามารถคงตัวอยู่ได้อย่างยาวนาน

คำตอบ : Chlorine Resistance Pipe เม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตท่อที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนจากสาร คลอรีน ซึ่งเหมาะกับการใช้ในงานท่อส่งน้ำดื่มชนิดแรงดันสูง ซึ่งจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของท่อน้ำ ลด ค่าซ่อมบำรุง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจหลุดออกมาจากการกัดกร่อน

logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)