รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,206,674,600 45.05
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,033,048,918 5.06
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 613,020,000 3.00
สำนักงานประกันสังคม 492,786,300 2.41
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 354,766,474 1.74
STATE STREET EUROPE LIMITED 152,524,304 0.75
นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 132,000,000 0.65
นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล 123,297,700 0.60
นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ 86,389,200 0.42
N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 81,875,893 0.40
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)