รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,206,674,600 45.05
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,672,736,185 8.19
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 613,020,000 3.00
สำนักงานประกันสังคม 402,936,400 1.97
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 319,199,274 1.56
STATE STREET EUROPE LIMITED 210,701,194 1.03
นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 150,000,000 0.73
N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 131,162,693 0.64
THE BANK OF NEW YORK MELLON 94,659,682 0.46
นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ 90,889,200 0.44
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)