รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,717,524,600 47.55
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,226,765,085 6.00
สำนักงานประกันสังคม 497,374,500 2.43
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 380,582,825 1.86
STATE STREET EUROPE LIMITED 336,663,765 1.65
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 186,201,000 0.91
นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 129,000,000 0.63
N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 102,659,293 0.50
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)